ترنج

ترنج

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : زینب فلاح نژاد
  • مدیر مسئول :محمد امین کاشانی
  • سردبیر : زینب فلاح نژاد
  • استان : تهران
  • شهر : تهران پزشکی
  • آخرین شماره : ۱۸, ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۱۸۵۱
  • آدرس اینترنتی

دریافت نشریه

دریافت شماره ۱, ۲۴ آبان ۱۳۹۵ نشریه بصورت pdf [2.27 مگابایت]دریافت شماره ۲, ۱۵ آذر ۱۳۹۵ نشریه بصورت pdf [2.58 مگابایت]دریافت شماره ۳, ۲۹ آذر ۱۳۹۵ نشریه بصورت pdf [2.24 مگابایت]دریافت شماره ۴, ۲ بهمن ۱۳۹۵ نشریه بصورت pdf [1.59 مگابایت]دریافت شماره ۵, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ نشریه بصورت pdf [2.38 مگابایت]دریافت شماره ۶, ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ نشریه بصورت pdf [1.73 مگابایت]دریافت شماره ۷, ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [2.13 مگابایت]دریافت شماره ۸, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [1.67 مگابایت]دریافت شماره ۹, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [2.76 مگابایت]دریافت شماره ۱۰, ۵ شهریور ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [5.07 مگابایت]دریافت شماره ۱۱, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [9.05 مگابایت]دریافت شماره ۱۲, ۴ مهر ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [0.89 مگابایت]دریافت شماره ۱۳, ۳۰ مهر ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [8.76 مگابایت]دریافت شماره ۱۴, ۱۹ آبان ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [8.04 مگابایت]دریافت شماره ۱۵, ۱۱ آذر ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [2.73 مگابایت]دریافت شماره ۱۶, ۱۴ آذر ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [0.92 مگابایت]دریافت شماره ۱۷, ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ نشریه بصورت pdf [1.2 مگابایت]دریافت شماره ۱۸, ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ نشریه بصورت pdf [4.53 مگابایت]

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10