زمرمه های عاشقی

زمرمه های عاشقی

  • موضوع : دینی و قرآنی
  • صاحب امتیاز : کانون نماز دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر مسئول :علی معصومی
  • سردبیر : آسیه عباسزاده
  • استان : کرمان
  • شهر : كرمان
  • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۷۳۱

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10