رستاک

رستاک

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : سید محمد ملانوروزی
  • مدیر مسئول :سید محمد ملانوروزی
  • سردبیر : یاسمن ناظمی
  • استان : تهران
  • شهر : علوم و تحقیقات
  • آخرین شماره : ۳, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
  • تعداد بازدید : ۷۸۳

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10