صنعت برتر

صنعت برتر

  • موضوع : علمی فنی، مهندسی
  • صاحب امتیاز : سيد احمد فاطمى
  • مدیر مسئول :سید احمد فاطمی
  • سردبیر : علی کشتمند
  • استان : تهران
  • شهر : علوم و تحقیقات
  • آخرین شماره : ۱۱, ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۲۰۱۲
  • آدرس اینترنتی

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10