پاتوق شیشه ای

پاتوق شیشه ای

  • موضوع : فرهنگی
  • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل
  • مدیر مسئول :مهدی چاییده
  • سردبیر : حمیدرضا فرمند
  • استان : خوزستان
  • شهر : اهواز
  • آخرین شماره : ۱۰۵, ۲۲ آبان ۱۳۹۶
  • تعداد بازدید : ۱۰۲۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خوزستان

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10