آزاد راه

آزاد راه

  • موضوع : سیاسی
  • صاحب امتیاز : معین اسمعیلی اول
  • مدیر مسئول :معین اسمعیلی اول
  • سردبیر : عرفان یعقوبی
  • استان : خراسان رضوی
  • شهر : مشهد
  • آخرین شماره : ۱, ۷ مهر ۱۳۹۵
  • تعداد بازدید : ۱۳۵۶

امتیازدهی به نشریه

اشتراک گذاری

سایر نشریات استان خراسان رضوی

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10