شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان پوستر و استند دومین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی به یکی از دوستانتان دارید :