شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان آیت الله هاشمی رفسنجانی دعوت حق را لبیک گفت به یکی از دوستانتان دارید :