شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان تشکیل کارگاه های تخصصی خبرنویسی و روزنامه نگاری تاثیر بسزایی در رشد نشریه های دانشجویی دارد به یکی از دوستانتان دارید :