شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان شرایط شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به یکی از دوستانتان دارید :