شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان نشریات ساده با محتوای هدایتگر و پیام آور اثرگذاری بیشتری بر مخاطب دارند به یکی از دوستانتان دارید :