شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان اختتامیه دومین جشنواره سراسری نشریات 26 بهمن برگزار می شود به یکی از دوستانتان دارید :