شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان پذیرش برگزیدگان دومین جشنواره نشریه های دانشجویی از فردا به یکی از دوستانتان دارید :