شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان باید توانایی نگارش طنز در دانشجویان تقویت شود به یکی از دوستانتان دارید :