شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان داوری جشنواره سراسری نشریه های دانشجویی هفته جاری انجام می شود به یکی از دوستانتان دارید :