شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان واکنش فعالین نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به نسل کشی در میانمار به یکی از دوستانتان دارید :