تمدید جشنواره 99

امید

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : مرکز مشاوره دانشجویی
 • مدیر مسئول :فاطمه بابایی مطلق
 • سردبیر : نازنین روشنا
 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • تعداد بازدید : ۱۱
مشاهده جزئیات

حرکت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : نعمت آزادی
 • مدیر مسئول :نعمت آزادی
 • سردبیر : کاظم بهمن زاده
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۳۸
مشاهده جزئیات

آتا

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : شایان حاجی احمدی
 • مدیر مسئول :شایان حاجی احمدی
 • سردبیر : فاطمه دانش
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۱۷
مشاهده جزئیات

استیناف

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق
 • مدیر مسئول :فهیمه مولائی سامانی
 • سردبیر : علی حسین صانعی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۷, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۷۷
مشاهده جزئیات

پرتو روانشناسی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : روان شناسی
 • مدیر مسئول :شهلا امین پور
 • سردبیر : محمد ابراهیم پور بروجنی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • تعداد بازدید : ۱۹
مشاهده جزئیات

داد

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
 • مدیر مسئول :امیر توکل
 • سردبیر : مهرزاد سلیمی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۲۸
مشاهده جزئیات

خقوق بشر اسلامی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سیاوش محمدی هارونی
 • مدیر مسئول :سیاوش محمدی هارونی
 • سردبیر : سجاد محمدی هارونی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • تعداد بازدید : ۲۲
مشاهده جزئیات

موج مثبت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمد مکی
 • مدیر مسئول :زهرا خجوی
 • سردبیر : مصطفی فنائی
 • استان : اصفهان
 • شهر : كاشان
 • آخرین شماره : ۴, ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۳۴۹۱
مشاهده جزئیات

فروغ تدبیر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :محمد همت زاده
 • سردبیر : سینا اکبر زاده
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۲, ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
 • تعداد بازدید : ۸۶۸
مشاهده جزئیات

حقوق نما

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : امین خدامی
 • مدیر مسئول :امین خدامی
 • سردبیر : آرش بیژن پور
 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر عباس
 • آخرین شماره : ۹, ۹ خرداد ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۷۱۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره

نظرسنجی

سامانه جدید نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟