فروغ تدبیر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :محمد همت زاده
 • سردبیر : سینا اکبر زاده
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۱, ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۳
مشاهده جزئیات

موج مثبت

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : زهرا قجری
 • مدیر مسئول :زهرا خجوی
 • سردبیر : سمانه زهره ای
 • استان : اصفهان
 • شهر : كاشان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۶۴
مشاهده جزئیات

حقوق نما

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : امین خدامی
 • مدیر مسئول :امین خدامی
 • سردبیر : آرش بیژن پور
 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر عباس
 • آخرین شماره : ۹, ۹ خرداد ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۰۶۲
مشاهده جزئیات

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سعیده صالحی
 • مدیر مسئول :سعیده صالحی
 • سردبیر : مرضیه خلیلی
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۳, ۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۹۲
مشاهده جزئیات

حقوق نامه

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : اشرف خدادادی
 • مدیر مسئول :اشراف خدادادی
 • سردبیر : الهام خدادادی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۱, ۷ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۴۵۲
مشاهده جزئیات

مطالعات سیاسی بین المللی

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : سید محمدرضا موسوی
 • مدیر مسئول :سیدمحمدرضا موسوی
 • سردبیر : سعید چهرآزاد
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۶, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۹۵۵
مشاهده جزئیات

پویش

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی روانشناسی
 • مدیر مسئول :فاطمه عباسی
 • سردبیر : فاطمه عباسی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۱, ۱۶ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۷۵
مشاهده جزئیات

استیناف

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :مریم کروندی
 • سردبیر : مرتضی حبیب پور
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۸۱
مشاهده جزئیات

حقوق بشر

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : کانون شهروند مسئول
 • مدیر مسئول :حامد حاج اکبری
 • سردبیر : امیر امامی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۵, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۹۷
مشاهده جزئیات

بوم رنگ

 • موضوع : علمی تخصصی علوم انسانی
 • صاحب امتیاز : آناهیتا طبائیان
 • مدیر مسئول :کوشا گلکار
 • سردبیر : الناز بهزاد پور
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱۴, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۸۹
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10