چندپهلو

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : محمدجوادپارسیان مهر
 • مدیر مسئول : محمد جواد پارسیان مهر
 • سردبیر : محمدرستمی
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • آخرین شماره : ۴, ۳۰ مهر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۵۳۱
مشاهده جزئیات

حکیم

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی ولیعصر
 • مدیر مسئول :امیرحسین کاظمی
 • سردبیر : حسین معتمدی مطلق
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۳۱
مشاهده جزئیات

طنزکده

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : سید سعید نوابی
 • مدیر مسئول :سید علی نوابی
 • سردبیر : سید سعید نوابی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۸, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۹۹۷
مشاهده جزئیات

نوشخند

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : فاطمه سهرابی
 • مدیر مسئول :فاطمه سهرابی
 • سردبیر : فاطمه سهرابی
 • استان : اصفهان
 • شهر : دهاقان
 • آخرین شماره : ۶, ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۱۸
مشاهده جزئیات

طنزیم

 • موضوع : علمی طنز و کاریکاتور
 • صاحب امتیاز : محمد فرجی
 • مدیر مسئول :محمد فرجی
 • سردبیر : محمد فرجی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۲, ۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۱۵۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10