ماهور

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : فاطمه زهرا طاهری
 • مدیر مسئول :فاطمه زهرا طاهری
 • سردبیر : فاطمه زهرا طاهری
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۰۸
مشاهده جزئیات

کاغذ بی خط

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون هنری دانشگاه آزاد اسلامی فسا
 • مدیر مسئول :احسان سروی دریمی
 • سردبیر : میلاد مقدم
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۸۰
مشاهده جزئیات

نوا

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون موسیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :ساسان عشقی
 • سردبیر : شایان شهبازی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۳, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۵۸
مشاهده جزئیات

مقرنس

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون ایرانشناسی
 • مدیر مسئول :علی کلیایی
 • سردبیر : کیمیا کلفت بار
 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • آخرین شماره : ۴, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۶۴۲
مشاهده جزئیات

مقرنس

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون ایرانشناسی
 • مدیر مسئول :محمد مهدی پناهی
 • سردبیر : امید ابوالفتحی
 • استان : لرستان
 • شهر : بروجرد
 • آخرین شماره : ۷, ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۴۰
مشاهده جزئیات

سرزمینم

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون گردشگری
 • مدیر مسئول : زهرا حسن شاهی
 • سردبیر : زهرا حسن شاهی
 • استان : فارس
 • شهر : ارسنجان
 • آخرین شماره : ۱, ۱۱ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۷۴
مشاهده جزئیات

بازی جو

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : بازی های رایانه ای
 • مدیر مسئول :محمد رخشانی زاده
 • سردبیر : امیر باقرزاده
 • استان : تهران
 • شهر : تهران غرب
 • آخرین شماره : ۲, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۴۶
مشاهده جزئیات

ترمه

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : دانیال ناصری
 • مدیر مسئول :محمدرضا دولتخواه
 • سردبیر : سهیلا قنبری
 • استان : تهران
 • شهر : شهر قدس
 • آخرین شماره : ۱, ۱ خرداد ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۴۲
مشاهده جزئیات

نگاتیو

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون فیلم
 • مدیر مسئول :مهرداد پیروز
 • سردبیر : فرزانه کلهر
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۴, ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۱۰۳
مشاهده جزئیات

لباب

 • موضوع : هنری، صنایع دستی
 • صاحب امتیاز : کانون هنری ژیوار
 • مدیر مسئول :محمد امین جیواد
 • سردبیر : علی زارعی
 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • آخرین شماره : ۶, ۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۳۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10