ارغنون

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون شعر و ادب ارغنون
 • مدیر مسئول :علیرضا بادگیو
 • سردبیر : عليرضا منعم
 • استان : خوزستان
 • شهر : ماهشهر
 • آخرین شماره : ۱, ۳۰ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۰۴
مشاهده جزئیات

نشریه ادبی کاف

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : عرفان غلامیان
 • مدیر مسئول :کمند نظری
 • سردبیر : عرفان غلامیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۲۳۷
مشاهده جزئیات

ادبستان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی ادبیات فارسی
 • مدیر مسئول :وحید برزگر قهفرخی
 • سردبیر : کرامت قربانی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱ فروردین ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۱۱۱۸
مشاهده جزئیات

آلما

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : نوید احمدزاده
 • مدیر مسئول :نویداحمدزاده
 • سردبیر : علی سعادتی
 • استان : اردبیل
 • شهر : مشکين شهر
 • آخرین شماره : ۳, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۰۵
مشاهده جزئیات

فصل قلم

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون شعر و ادب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
 • مدیر مسئول :یاسر بابایی
 • سردبیر : یاسر بابایی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۳, ۷ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۰۹
مشاهده جزئیات

گاه نامه عرش

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادب و هنر
 • مدیر مسئول :نیلوفر برزگر
 • سردبیر : نیلوفر برزگر
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۲, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۳۷
مشاهده جزئیات

سپنتمد

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی سپهر
 • مدیر مسئول :علیرضا فتحی
 • سردبیر : مهناز قاسمی
 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • آخرین شماره : ۵, ۳۰ مهر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۳۰۵۴
مشاهده جزئیات

دریای جان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی وهنری پویا
 • مدیر مسئول :رضا جلیلی
 • سردبیر : رقیه مهمان دوست
 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : نيشابور
 • آخرین شماره : ۶, ۷ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۳۱۰
مشاهده جزئیات

شعرستان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : اندیشه و قلم
 • مدیر مسئول :سجاد ادبی
 • سردبیر : سجاد ادبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : كاشان
 • آخرین شماره : ۲, ۱ تیر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۵۱
مشاهده جزئیات

مکران

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون مکران
 • مدیر مسئول :علی دهقان
 • سردبیر : پونا جهانبخشی
 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر عباس
 • آخرین شماره : ۲, ۱۳ آذر ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۹۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10