ققنوس

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : فرهنگی و ادبی ققنوس
 • مدیر مسئول :نگار ساکی
 • سردبیر : علیرضا رحمانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۳ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۰۶
مشاهده جزئیات

اهل قلم

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی اهل قلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :زهرا عطایی
 • سردبیر : غزاله نکویی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۶۳
مشاهده جزئیات

فصل قلم

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی شعر و ادب
 • مدیر مسئول :مجتبی جوزی
 • سردبیر : زهرا محمد علی نیایی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۴, ۱۱ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۵۹
مشاهده جزئیات

قلم نو

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادبی
 • مدیر مسئول :یگانه نعمتی بهار
 • سردبیر : عطیه سادات مهدیون
 • استان : همدان
 • شهر : همدان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۸ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۹۲۷
مشاهده جزئیات

جرعه

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون هنری ادبی جرعه
 • مدیر مسئول :سید مهران شریفی
 • سردبیر : نادر عنقایی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بناب
 • آخرین شماره : ۲, ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۶۴
مشاهده جزئیات

با من بخوان

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : نیلوفر فخار
 • مدیر مسئول :نیلوفر فخار
 • سردبیر : وجیهه مرغزاری
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۲, ۱ دی ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۹۷۳
مشاهده جزئیات

هفت سنگ

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : کانون ادب و هنر سهراب سپهری
 • مدیر مسئول :منصوره حبیب زاده دیزج
 • سردبیر : سعید قنبری فشی
 • استان : تهران
 • شهر : شهريار
 • آخرین شماره : ۱, ۲۲ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۰۹۶
مشاهده جزئیات

اندیشه

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : سید امید صمدی
 • مدیر مسئول :سید امید صمدی
 • سردبیر : ماریه پاک نهاد
 • استان : کردستان
 • شهر : سنندج
 • آخرین شماره : ۶, ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۴۱۱
مشاهده جزئیات

چکامه

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : محمد جواد زمانی کوپایی
 • مدیر مسئول :الهام زارع
 • سردبیر : حامد زمانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۷۴۷
مشاهده جزئیات

یاس سپید

 • موضوع : ادبی
 • صاحب امتیاز : فاطمه نوروزی
 • مدیر مسئول :فاطمه نوروزی
 • سردبیر : مریم جلیلی
 • استان : البرز
 • شهر : هشتگرد
 • آخرین شماره : ۲, ۶ شهریور ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۸۳
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10