معراج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سحرکبیری
 • مدیر مسئول :سحر کبیری
 • سردبیر : سحرکبیری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۳۶, ۴ شهریور ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۰۷۸
مشاهده جزئیات

صراط سبز

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : پریوش ظاغر
 • مدیر مسئول :پریوش ظاغر
 • سردبیر : زهرا منصوریان
 • استان : فارس
 • شهر : قادر آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۱ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۵۴
مشاهده جزئیات

بروج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : فاطمه مطلبی نژاد
 • مدیر مسئول :فاطمه مطلبی نژاد
 • سردبیر : حامد سهیلی
 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • آخرین شماره : ۱۰, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۳۳
مشاهده جزئیات

اهل بیت

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : گفتمان اندیشه های امام و رهبری
 • مدیر مسئول :علیرضا دالمن
 • سردبیر : علیرضا دالمن
 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندر عباس
 • آخرین شماره : ۸, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۷۷
مشاهده جزئیات

فانوس

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : شیماترخانی
 • مدیر مسئول :شیما ترخانی
 • سردبیر : فاطمه مداح
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۲, ۱ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۸۹
مشاهده جزئیات

سراج

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : هادی راشدی
 • مدیر مسئول :هادی راشدی
 • سردبیر : محمد عالیقدر
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • آخرین شماره : ۵, ۱۲ بهمن ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۶۷۹
مشاهده جزئیات

صور

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : مهدویت
 • مدیر مسئول :محمدرضا مجلل قرانی
 • سردبیر : محمدباقر حاصلی ریک
 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • آخرین شماره : ۳, ۵ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۹۹
مشاهده جزئیات

عصر انتظار

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی مهدویت واحد ایلام
 • مدیر مسئول :محمد مهدی جعفری
 • سردبیر : محمد مهدی جعفری
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۱۸
مشاهده جزئیات

اسوه حسنه

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : سید محسن موسویان نجف آبادی
 • مدیر مسئول :سید مصطفی موسویان نجف آبادی
 • سردبیر : محبوبه پورشبان نجف آبادی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۵, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۶۱۱
مشاهده جزئیات

گوهر

 • موضوع : دینی و قرآنی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی عفاف و حجاب
 • مدیر مسئول :معصومه مردانی
 • سردبیر : فاطمه جمالی
 • استان : فارس
 • شهر : فسا
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۸۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10