سفیر سلامت

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون سلامت
 • مدیر مسئول :عاطفه کاظم زاده بجندی
 • سردبیر : عاطفه کاظم زاده بجندی
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۳۶
مشاهده جزئیات

آزاداندیشان

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون مهدویت
 • مدیر مسئول :رقیه نوروزی
 • سردبیر : فائزه واعظی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۳۷
مشاهده جزئیات

فراز

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : هانیه فهمیده
 • مدیر مسئول :هانیه فهمیده
 • سردبیر : نیلوفر گنج خانلو
 • استان : تهران
 • شهر : شهر قدس
 • آخرین شماره : ۱, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۳۶
مشاهده جزئیات

صاد

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون جوانان نو اندیش
 • مدیر مسئول :سجاد شادمان
 • سردبیر : سجاد شادمان
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۲, ۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۲۵
مشاهده جزئیات

طنین

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : یونس خشنود
 • مدیر مسئول :یونس خشنود
 • سردبیر : افسانه خشنود
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۱, ۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۴۹
مشاهده جزئیات

قومس

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : دانشجویی گردشگری و محیط زیست
 • مدیر مسئول :سعید عبادی
 • سردبیر : مهناز اکبری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۹۰
مشاهده جزئیات

سیمای عدالت

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : سیدعلی حسینی ولشکلایی
 • مدیر مسئول :محمد فتاحی
 • سردبیر : فاطمه رنجبر
 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • آخرین شماره : ۱۱, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۸۳
مشاهده جزئیات

قومس

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی گردشگری و محیط زیست
 • مدیر مسئول :مهناز اکبری
 • سردبیر : مهناز اکبری
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۰۰
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان
 • مدیر مسئول :مجید حیدری
 • سردبیر : سیروس محمدی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : فارسان
 • آخرین شماره : ۵, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۷۳۳
مشاهده جزئیات

چتر

 • موضوع : اجتماعی (گردشگری، ایران شناسی و هلال احمر)
 • صاحب امتیاز : کانون فرهنگی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد
 • مدیر مسئول :حسام سعیدی
 • سردبیر : سمیرا مولوی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۴۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10