نبض کاغذ

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : شایان احمدی پویا
 • مدیر مسئول :شایان احمدی پویا
 • سردبیر : مهنوش نیازی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۳, ۱۸ آذر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۴۱
مشاهده جزئیات

وصال مرتضی

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : حمیدرضا کاشیان
 • مدیر مسئول :حمیدرضا کاشیان
 • سردبیر : حمیدرضا کاشیان
 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵
 • تعداد بازدید : ۶۸۰
مشاهده جزئیات

رد پای دوست

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانونهای دانشجویی
 • مدیر مسئول :محمد مهدی گمار
 • سردبیر : الهه محمدی
 • استان : همدان
 • شهر : تويسركان
 • آخرین شماره : ۹, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۳۴
مشاهده جزئیات

عتبات

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون عتبات عالیات
 • مدیر مسئول :ابراهیم مرادی
 • سردبیر : ابراهیم مرادی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۳, ۳ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۰۱۶
مشاهده جزئیات

گفتمان

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : گفتمان آزاد و کرسی های آزاد اندیشی
 • مدیر مسئول :محمد رستمی
 • سردبیر : محمد رستمی
 • استان : فارس
 • شهر : لامرد
 • آخرین شماره : ۴, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۶۳
مشاهده جزئیات

یانار

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : محمد امین صادقی راد
 • مدیر مسئول :معصومه طاهری
 • سردبیر : رامین فرهمندیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۱, ۱ فروردین ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۲۴۲
مشاهده جزئیات

صدای دانشجو

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : سیدمحمد دریایی تبار
 • مدیر مسئول :سجاد عباسقلی ساوجبلاغی
 • سردبیر : وحید سلوکی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۳, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۰۰۹
مشاهده جزئیات

تدبیر

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی تدبیر
 • مدیر مسئول :سمیه قنبری
 • سردبیر : فاطمه سادات حسینی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۲, ۱ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۷۰۱
مشاهده جزئیات

نبض دانشجو

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : فاطمه شیوندی چلیچه
 • مدیر مسئول :فاطمه شیوندی چلیچه
 • سردبیر : فهیمه اسماعیلی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۴۷
مشاهده جزئیات

شوق پرواز

 • موضوع : فرهنگی
 • صاحب امتیاز : زهرا دانش
 • مدیر مسئول :زهرا دانش
 • سردبیر : سارا شهیدی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۳۰
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10