سوم خرداد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : محمدرضا عزیزمحمدی
 • مدیر مسئول :محمدرضا عزیزمحمدی
 • سردبیر : زهرا باقری
 • استان : قزوین
 • شهر : قزوين
 • آخرین شماره : ۶, ۱۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۱۲
مشاهده جزئیات

زاویه دید

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :نسیم بخشی زاده
 • سردبیر : سجاد درویشی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۲۲, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۵۲
مشاهده جزئیات

اندیشه نو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : تشکل دانشجویی اندیشه نو واحد ایلام
 • مدیر مسئول :رضا امین پور
 • سردبیر : یاسر بابایی
 • استان : ایلام
 • شهر : ايلام
 • آخرین شماره : ۵, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۲۳۰
مشاهده جزئیات

جهان سیاست

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : رحیمه کامل
 • مدیر مسئول :رحیمه کامل
 • سردبیر : رحیمه کامل
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۳, ۱۴ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۹۹
مشاهده جزئیات

شمیم صیاد

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
 • مدیر مسئول :محمد رضا کریمی
 • سردبیر : احمدرضا نوایی بروجنی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بروجن
 • آخرین شماره : ۲, ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۲۸
مشاهده جزئیات

مِرداس

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : سید سعید نوابی
 • مدیر مسئول :سید سعید نوابی
 • سردبیر : سمانه سادات نوابی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۴, ۱ مرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۲۸۳
مشاهده جزئیات

اعتدال

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی
 • مدیر مسئول :امین ریحانی
 • سردبیر : علی کاوه
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۳, ۶ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۰۱
مشاهده جزئیات

پنجره دانشجویی

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : امیر گریوانی
 • مدیر مسئول :امیر گریوانی
 • سردبیر : مسعود مغروری
 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : بجنورد
 • آخرین شماره : ۲, ۶ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۳۶
مشاهده جزئیات

نسل نو

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : انجمن اسلامی دانشجویان نسل نو
 • مدیر مسئول :میر ارمان عدنانی اسکویی
 • سردبیر : میر ارمان عدنانی اسکویی
 • استان : البرز
 • شهر : كرج
 • آخرین شماره : ۲, ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۹۳
مشاهده جزئیات

تدبیر قلم

 • موضوع : سیاسی
 • صاحب امتیاز : علیرضا ایزدیانفر
 • مدیر مسئول :علیرضا ایزدیان فر
 • سردبیر : شورای سردبیری
 • استان : یزد
 • شهر : یزد
 • آخرین شماره : ۲۱, ۱۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۹۵
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10