نشریه مجازی ترنج پلاس

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : محمدمسیح شیروانی
 • مدیر مسئول :محمدمسیح شیروانی
 • سردبیر : محدثه شوقی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • تعداد بازدید : ۲۵۹
مشاهده جزئیات

قلم

 • موضوع : وبسایت
 • صاحب امتیاز : مهسا بی نوایی
 • مدیر مسئول :نسترن یاوری
 • سردبیر : هادی راشدی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مراغه
 • تعداد بازدید : ۷۳۶
مشاهده جزئیات

اسلامينوفن

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : طه مهدوي
 • مدیر مسئول :طه مهدوی
 • سردبیر : طه مهدوي
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • تعداد بازدید : ۳۲۶
مشاهده جزئیات

ترنج پلاس

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : علیرضا یزدانپناه
 • مدیر مسئول :علیرضا یزدانپناه
 • سردبیر : فاطمه میاحی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • تعداد بازدید : ۶۴۷
مشاهده جزئیات

نشریه صوتی سرو

 • موضوع : پادکست
 • صاحب امتیاز : مهدی محمدزاده
 • مدیر مسئول :مهدی محمدزاده
 • سردبیر : مهدی محمدزاده
 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : اروميه
 • تعداد بازدید : ۸۳۷
مشاهده جزئیات

مهندسی هسته ای ایران

 • موضوع : شبکه های اجتماعی
 • صاحب امتیاز : امیرحسین کشاورز
 • مدیر مسئول :امیرحسین کشاورز
 • سردبیر : امیرحسین کشاورز
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • تعداد بازدید : ۳۱۶
مشاهده جزئیات

آغاز

 • موضوع : پادکست
 • صاحب امتیاز : علیرضا محمدیان
 • مدیر مسئول :علیرضا محمدیان
 • سردبیر : مهسا میرعظیمی،سیدمرتضی رضوی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • تعداد بازدید : ۴۹۶
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10