رویش

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی مامایی
 • مدیر مسئول :زینب دادخواهی
 • سردبیر : فاطمه سراجی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۳۰ آذر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۱۰۰
مشاهده جزئیات

دوازده روی هشت

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پژوهشی پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • مدیر مسئول :سهیل فرج زاده اصل
 • سردبیر : هما علیزاده
 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبيل
 • آخرین شماره : ۴, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۵۶
مشاهده جزئیات

دامپزشکان جوان

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : رضا باجلانی
 • مدیر مسئول :رضا باجلانی
 • سردبیر : شیوا مهدیان
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۶, ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۸۳
مشاهده جزئیات

ریکاوری

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : سید مصطفی موسویان نجف آبادی
 • مدیر مسئول :محمد جواد حیدری
 • سردبیر : زهرا شمسی
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۲, ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۴۸۵
مشاهده جزئیات

طبع سنج

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : فائزه مهاجرانی
 • مدیر مسئول :زهرا ارجمند
 • سردبیر : محیاجمالیزاده
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۳, ۱۱ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۱۳۷۸
مشاهده جزئیات

تا دامپزشکی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : صابر محبوبی
 • مدیر مسئول :صابر محبوبی
 • سردبیر : مهدی الطافی
 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبريز
 • آخرین شماره : ۲۴, ۱ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۸۸
مشاهده جزئیات

طپش

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : سارا سپهری راد
 • مدیر مسئول :مهدیه اله دادیان فلاورجانی
 • سردبیر : آزاده ژاله گویان
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۴۲
مشاهده جزئیات

آهنگ زندگی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : سپیده محمدی سامانی
 • مدیر مسئول :سپیده محمدی سامانی
 • سردبیر : مهری کاوسی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۲, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۴۲
مشاهده جزئیات

کلینیک فرهنگی

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهدی ایروانی
 • مدیر مسئول :راضیه یزدی زهرانی
 • سردبیر : امین درستکار
 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • آخرین شماره : ۳, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۷۸۸
مشاهده جزئیات

قلمرو دیگر

 • موضوع : پزشکی و دام پزشکی
 • صاحب امتیاز : مهسا رشیدی
 • مدیر مسئول :مهسا رشیدی
 • سردبیر : فاطمه کاظمی
 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • آخرین شماره : ۱, ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۳۳۴
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10