طرح نو

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : سجاد باباخانی
 • مدیر مسئول :سجاد باباخانی
 • سردبیر : نسرین پازوکی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران شمال
 • آخرین شماره : ۱۸, ۱ شهریور ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۰۹۸
مشاهده جزئیات

آمانج

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : آراس رسایی
 • مدیر مسئول :آراس رسایی
 • سردبیر : راحله روشناس
 • استان : تهران
 • شهر : تهران مرکزی
 • آخرین شماره : ۴, ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۵۵
مشاهده جزئیات

آرمان دانشجو

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : تشکل آرمان دانشجو
 • مدیر مسئول :اندیشه لیاقت
 • سردبیر : مریم علمی انواری
 • استان : تهران
 • شهر : تهران پزشکی
 • آخرین شماره : ۳۶, ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۲۵۷
مشاهده جزئیات

اقتدار

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد قم
 • مدیر مسئول :احمد ساکی
 • سردبیر : احمد ساکی
 • استان : قم
 • شهر : قم
 • آخرین شماره : ۲, ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۵۰
مشاهده جزئیات

دنیای بیوتکنولوژی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : ساناز مهاجرانی
 • مدیر مسئول :ساناز مهاجرانی
 • سردبیر : ساناز مهاجرانی
 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • آخرین شماره : ۴, ۱۲ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۲۴۰
مشاهده جزئیات

نوش دارو

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
 • مدیر مسئول :ندا کامکاردهکردی
 • سردبیر : علی کریمی صحنه سرایی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۴۸
مشاهده جزئیات

دنیای زیست شناسی

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : سهیلا عبداله فرد
 • مدیر مسئول :سهیلا عبداله فرد
 • سردبیر : مهشید نصرت
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۲, ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۰۳
مشاهده جزئیات

بیوتین

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : انجمن زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • مدیر مسئول :آیدا حسیبی
 • سردبیر : روح الله قلی زاده
 • استان : مازندران
 • شهر : تنكابن
 • آخرین شماره : ۱, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۶۷۹۱
مشاهده جزئیات

لینه

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : فریما بزرگمند
 • مدیر مسئول :فریما بزرگمند
 • سردبیر : نسترن مظفری
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۲۶
مشاهده جزئیات

تسلا

 • موضوع : علمی علوم پایه و تربیت بدنی و ورزش
 • صاحب امتیاز : مریم رفیع زاده
 • مدیر مسئول :اشکان ابوالحسنی
 • سردبیر : مریم رفیع زاده
 • استان : تهران
 • شهر : علوم و تحقیقات
 • آخرین شماره : ۱۰, ۲ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۴۴۸
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10