گفتمان

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : گفتمان
 • مدیر مسئول :فرید نادری
 • سردبیر : صالح کردگاری
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۸, ۴ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۱۷
مشاهده جزئیات

کاف

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : سینا امیری
 • مدیر مسئول :سینا امیری
 • سردبیر : امیر عباس جهانگیری
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۸۲۵
مشاهده جزئیات

تپش

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : انجمن علمی پرستاری
 • مدیر مسئول :امین زمانی
 • سردبیر : ملیحه رجبی
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۶۳
مشاهده جزئیات

دانشجو آنلاین

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :محمود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : زهرا فرامرزی
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۱۳۸۵
مشاهده جزئیات

دانشجوی امروز

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : کانون دانشجویی نشریات
 • مدیر مسئول :سمانه سادات نوابی
 • سردبیر : نسیم حاجیان
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۲, ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۲۷۲
مشاهده جزئیات

کاما

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • مدیر مسئول :مسعود اسماعیل پور اشکفتکی
 • سردبیر : احمد عسگری
 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : شهركرد
 • آخرین شماره : ۱۱, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۵۵۸
مشاهده جزئیات

جوان انقلابی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : جعفر عسکری شهید
 • مدیر مسئول :جعفر عسکری شهید
 • سردبیر : مجتبی قنبری
 • استان : اصفهان
 • شهر : خوراسگان
 • آخرین شماره : ۳, ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۲۵۹
مشاهده جزئیات

شمیم

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : جامعه اسلامی دانشجویان
 • مدیر مسئول :محسن رستمی
 • سردبیر : مرتضی شمس آبادی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۲۱, ۷ خرداد ۱۳۹۷
 • تعداد بازدید : ۳۵۳
مشاهده جزئیات

افق

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
 • مدیر مسئول :محمدجواد بورقانی فراهانی
 • سردبیر : احسان عزیز محمدی
 • استان : تهران
 • شهر : تهران جنوب
 • آخرین شماره : ۲۹, ۴ دی ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۸۵۹
مشاهده جزئیات

کوله پشتی

 • موضوع : صنفی
 • صاحب امتیاز : مریم محمدی
 • مدیر مسئول :مریم محمدی
 • سردبیر : زهرا طلایی
 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • آخرین شماره : ۱, ۳۱ تیر ۱۳۹۶
 • تعداد بازدید : ۶۳۱
مشاهده جزئیات

رویدادها

ثبت نام جشنواره
MySQL Fatal Error
MySQL Error!
MySQL error in file: /home/iaumag/domains/iaumag.ir/public_html/includes/blocks/LastPub.php at line 7
Error Number: 3065
The Error returned was:
Expression #1 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'iaumag_magdbn.sreza_publications_no.time' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT
SQL query:

SELECT DISTINCT(sreza_publications_no.publication_id), sreza_publications_no.no, sreza_publications.id, sreza_publications.name FROM sreza_publications_no INNER JOIN sreza_publications ON sreza_publications_no.publication_id = sreza_publications.id WHERE sreza_publications_no.status='1' ORDER BY sreza_publications_no.time DESC LIMIT 10